ระบบขออนุมัติและติดตามโครงการวิจัย
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

เป็นโปรแกรมในการบริหารจัดการงานวิจัย ที่ดำเนินการในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ให้เป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และครอบคลุม ตั้งแต่เริ่มต้นการขออนุมัติทำวิจัยในโรงพยาบาล จนสิ้นสุดการวิจัย

ผู้ที่ต้องการทำวิจัยในรพ.จุฬาลงกรณ์ทุกท่าน
จะต้องยื่นขออนุมัติทำวิจัยในโรงพยาบาลผ่านระบบนี้ก่อน จึงจะเริ่มดำเนินการวิจัยได้

สำหรับผู้ขอทำวิจัยในรพ.จุฬาลงกรณ์

  • ใช้ระบบนี้เพื่อขออนุมัติทำวิจัยในรพ. จุฬาฯ
  • รายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย
  • รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการวิจัย
  • รายงานผลเมื่อสิ้นสุดโครงการวิจัย

   

วิธีการใช้ระบบขออนุมัติและติดตามโครงการวิจัย ในรพ.จุฬาลงกรณ์


ขออนุมัติทำวิจัยในรพ.จุฬาลงกรณ์

มีรหัสผ่านเข้าระบบ
LOGINยังไม่มีรหัสผ่านเข้าระบบ
REGISTER(ใช้ email นี้เป็น username ควรเป็น email หลักที่คุณใช้งานอยู่)